Vallensbæk Nordmarken

left

left

Vallensbæk Nordmarken
                                                      Belysningsplan

Parkstrøget er opdelt i 6 forskelligartede delafsnit med ét gennemgående stifoløb.
Vi har med lysforslaget ønsket at understrege opdelingen, ved at foreslå en lyssætning, der understreger de enkelte afsnit.
Stien som er det gennemgående træk
i parkstrøget, foreslår vi belyst med lygten Bilbao fra Phillips, denne lygte er asymmetrisk lysende, og understreger derfor stiens forløb på en enkel og afgrænset måde.

 

Parkstrøgets første delområde er det kvardratiske byrum mod syd, som vi foreslår belyst af en enkelt lysmast, påmonteret 4 spots. Det er vores ønske med lyset at skabe et dragende rum, der gør opmærksom på at parkstrøgets forløb starter her. Dette understreges yderligere af en række blå LED striber, der ligger i belægningen, og understreger opstarten af parkforløbet.

Bassinet præger det næste afsnit af parken. Stien, der forløber parallelt med bassinet bliver belyst af den asymmetrisk lysende Bilbao, og bassinet bliver derfor ikke belyst direkte. For at understrege bassinet foreslår vi en lysstreg af fiberlys, indarbejdet i kanten på bassinet. Denne vil kaste et strejflys på vandets overflade, og være med til at visualisere vandets bevægelse og afgrænse vandfladen.

Det grønne afsnit af forløbet, foreslår vi belyst af uplights under træerne. Med dette tiltag ønsker vi at skabe et mere poetisk rum som understreger det grønne element.

Gruspladsen er forberedt til petanguespil og lægger dermed op til en mere overordnet belysning. Vi foreslår en centralplaceret lysmast i ca. 12m højde med 4 spots, der kan tændes individuelt, alt efter behov og aktivitet på banerne. Aktiviteten på pladsen vil derved være visuel på afstand, og skabe en forskellighed i belysningsintensiteten.

I forbindelse med aktivitets/legearealet forslår vi, at der opstilles to lysmaster i ca. 12m højde, hvorpå der monteres 4 flood lights, hvoraf den ene tændes sammen med den øvrige belysning i området. De øvrige lys på masten aktiveres af bevægelses sensorer, så lysintensiteten afspejler aktivitetsniveauet.

Vallensbæk torvevej, parkeringsarealet langs med denne samt støjvolden, har vi bearbejdet med en samlet lysplan. Det har været vores sigt at skabe en lysoplevelse for både beboerne såvel som for den forbipasserende trafik.

Vi har ved at anvende et tilsvarende armatur til belysning af p-arealet som anvendes i parkbåndet søgt at skabe en visuel sammenhæng igennem området. De mange stiforløb der binder området sammen bliver i forbindelse med p-arealet synliggjort ved en pullert belysning.
I forbindelse med Torvevej har vi et rytmisk forløb af lysende blå linier. På støjvolden, der har en højde på ca. 7 m, etableres der en række belyste linier, som understreger og synliggør landskabstrækket. Linierne skaber et forløb, der både vil være attraktivt for de forbipasserende og for beboerne, der har støjvolden som begrænsning for deres udsigt.